« Régebbi bejegyzések Újabb bejegyzések » Feliratkozás Utolsó bejegyzések

22 ápr 2015

Beninből kaptam a legszebb születésnapi ajándékot, indul a Miskolcra beharangozott honlap, csak éppen Istenhegyiként Nógrádi, Soproni, Veszprémi megtámogatással mindenképpen

Szerző: andre. Nincs hozzászólás

A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…Free counters! Free counters! Free counters!

(Azerbajdzsán, Barbados, Belize, Britt Virgin-szigetek, Burma, Guadalupe, Guam, Guernsey, Jamaica, Kelet-Timor, Kenya, Kirgizisztán, Makaó, Malawi, Mali, Mongóla, Monaco, Nepál, Paraguay, Reunion, Suriname, Szudán, Tanzánia, Trinidad és Tobagó, Új-Kaledónia, Üzbegisztán)

22 feb 2015

Kezdetben nem így volt (Mt 19,8)

Szerző: andre. Nincs hozzászólás

Isten változatlan igazsága a házasságról és a nemiségről

Athanasius Schneider püspök

1. A mi Urunk Jézus Krisztus, személyében az Örök Ige és Igazság az emberi természet méltóságát egy különösen csodás módon állította vissza (Qui dignitatem humanae substantiae mirabilius reformasti”), méghozzá az ember nemiségére vonatkozóan, amely kezdetben csodás módon teremtetett (mirabiliter condidisti). A bűnbeesés által az emberi nemiség méltósága megsebződött. A régi emberek keményszívűsége miatt Mózes még a válást is bevezette, méghozzá az Isten által eredetileg adott, a házasság abszolút felbonthatatlanságával ellentétben. A farizeusok és az írástudók, bár ismerték az igazságot a házasság eredetéről, azonban a válás széleskörűen elterjedt igazolását keresték egy a nép által elismert tanító részéről. A tan és a pasztorális gyakorlat közti ellentét lehetőségének az első hazugjai kifejezetten a farizeusok és az írástudók voltak. Ők kérdezték tehát Jézust a házasság alapvető felbonthatóságának a jogosságáról. (Vö. Mt 19,3). Jézus nekik hirdette evangéliuma által és minden kor emberének Isten állandóan érvényes és megváltoztathatatlan igazságát a házasságról, miközben azt mondta: „Kezdetben ez nem így volt. Én azonban azt mondom nektek: aki elbocsátja feleségét és egy másikat vagy egy másik elváltat vesz magához, az házasságot tör” (Vö: Mt 19,9). Jézus a házasságról és a nemiségről való isteni igazságot a maga teljes komolyságában és annak teljes szépségében visszaállította. Krisztus ebben az általa tekintélyi alapon hirdetet isteni igazságban nem hagyott semmiféle szofizmákat (pl. pszichológiai okokból való bűnösségeltörlést), és semmiféle állítólagos pasztorális okokra hivatkozó (adott esetben egyes esetekre szorítkozó) kivétel-szabályozásokat érvényesülni, amit a farizeusok gyakoroltak. Sőt odáig ment, hogy azt hirdette: Mindenki, aki egy asszonyra sóvárgó szemmel rátekint, szívében már házasságtörést követett el vele.” (Mt 5,28). Krisztusnak ez a parancsa általános érvényű és azt mondja: Minden egy másik emberre irányuló szexuális vágyakozás, aki nem a jogos házastárs, az szándéka szerint Isten szemében már a házasságtörés bűne és a hatodik parancs ellen irányul. Ezzel Krisztus minden szándékos gondolati, és minden testi, érvényes házasságon kívüli, szexuális aktust (mint parancsellenest, amely Isten akarata ellen irányul) istenellenesként elítélt. Jézus az ő szavait nem saját tanításaként mutatta be, hanem az Atya tanításaként: „Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem (Jn 14,24), és „Az az Ige, amit hallottatok nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem” (Jn 14,24). Ugyanezt mondta apostolainak, és bennük az egyházi tanítóhivatal minden birtokosának minden korban egészen újraeljöveteléig: „Aki titket hallgat, engem hallgat” (Lk 10,16)

2. Krisztus a házasságról és a nemiségről szóló eredeti igazságot – figyelembe nem véve sok kortársának keményszívűségét, és a farizeusok és írástudók pasztorális szofizmusát – ünnepélyesen helyreállította, és apostolaira és utódaikra bízta, hogy hűségesen továbbadják és gondozzák olyan kincsként, amelyet nem emberek hoztak létre, és amely nem emberi döntsektől függ. Az apostolok a leglelkiismeretesebb őrzői („episcopi et pastores”, vö Apcsel 20,28) és gondnokai („administratores” vö 1 Kor 4,1; Tit ,7) voltak ennek a hitletéteménynek azon a területen is, amely a házasságra és a nemiségre vonatkozik, emlékezve Jézus hozzájuk intézett szavaira: „Ki a hű és okos szolga, akit az Úr házanépe fölé rendelt, hogy a megfelelő időben a megfelelő táplálékoz nyújtsa neki” (Lk12,42)? Az elmúlt kétezer év során az egyház életében újra meg újra voltak próbálkozások, hogy Krisztus napnál világosabb és kompromisszumok nélküli a házasság felbonthatatlanságáról szóló és mindenféle házasságon kívüli szexuális aktus Isten szándékai ellenére való tanítását átértelmezzék. Az egyház életének első szakaszában „Jezabel” és a „nikolaiták” gnosztikusan liberális tanai voltak azok, amelyeket János apostolnak a pergamoni és tiatirai egyházban bírálnia kellett (vö. Jel 2,4-24). Krisztus és az apostolok házasságról szóló tanításának radikális ellentanítását hozta Luther Márton azáltal, hogy a házasságot pusztán „világi dolog”-nak minősítette, és ezáltal elsőként a keresztény Nyugaton elméletileg és gyakorlatilag is megnyitotta az ajtót a házasság felbontásához (Vö. ehhez Hesseni Fülöp kettős házasságának az esetét!). Nagyon sokféle formában történt a visszaélés Krisztus házasságról szóló tanításával: az irgalmasság fogalmának az elferdítésével („oikonomia”-nak nevezik az orthodox egyházban) vagy gyávaságból és szervilizmusból evilág erőseinek a házasságtörő gyakorlatával szemben. Néhány példa az utóbbira: A görög episzkopátus I. Justinanusz korától kezdve, a frank episzkopátus a német II. Lothar kettős házasságának az esetében, főleg eklatáns módon Anglia majdnem teljes katolikus episzkopátusa VIII. Henrik idején, továbbá egy része a bíborosi kollégiumnak Napóleon érvénytelen második házassága esetén. Néhány bátor bíboros protestált mégis ellene, mire Napoleon megtiltotta nekik a bíborosi öltözet viselését, és a bíborosi jövedelmeket is megvonta tőlük. Ezeket a politikailag lojális bíborosokkal szemben „fekete kardinálisok”-nak nevezték.

3. Néhány év óta létrejött egy egyházon belüli csoportosulás főleg papokból, de néhány püspök és bíboros is hozzájuk tartozik, amelyik a Római Katolikus egyház kétezer éves gyakorlatának a megváltoztatására törekszik, hogy ti. az elváltak és új partnerrel (civil házassági jellegű kapcsolatban) együtt élők nem járulhatnak szentáldozáshoz, mert ez istenellenes, mivel Isten igéje ezt mondja: „A házasságtörők nem birtokolhatják az országot” (1 Kor 6,9). Ez a nevezett csoportosulás különféle érveket használ. Ezek nagyon is emlékeztetnek a korakeresztény gnosztikusok érveire, akik számára ellentét volt a tan és a gyakorlat, vagyis a lelkipásztorkodás között. Továbbá Luther Márton érveire is, amelyek a hit üdvözítő erejét elválasztják az életvezetéstől, a bánattól és az igazi megjavulástól. A trienti zsinat ezzel szemben ezt tanítja: „Aki azt mondja, hogy a bűnbánatnak csak két része van, ti. a bűn okozta félelem, és az evangélium vagy a feloldozás által fogadott hit (bánat, megvallás és elégtétel nélkül), az ki van közösítve az egyházból” (DS 1704). Ehhez járul még, hogy ez z említett csoportosulás szofista és cinikus trükkök által az azonos neműek aktusait végső soron igazolni kívánja azáltal, hogy két szodomai kapcsolatban lévő személy más jó tulajdonságairól beszél, mintha ez az istenellenes kapcsolat is önmagában jó volna. Mindezen próbálkozások ellenére Isten Szentírásban lévő szavainak az igazsága ma is érvényes, ahogyan az apostolok korában érvényes volt: „Ne hagyjtátok magatokat félrevezetni: paráznák, bálványimádók, házasságtörők, kéjencek, olyanok, akik homoszexuális aktusokat visznek véghez, nem fogják örökölni Isten országát” (1Kor 6,9), és: „A paráznákat és házasságtörőket elítéli Isten” (Zsid 13,4). Egyetlen katolikust, aki még komolyan veszi keresztségi fogadalmát, sem szabad, hogy megfélemlítsenek a paráznaságnak és a házasságtörésnek ilyen szofista tanai, még akkor sem, ha, Isten bocsássa meg, egy püspök vagy bíboros szájából hangoznak is el. Az ilyen tanítók egyházi hivatalokban biztos, hogy nem Krisztus, hanem inkább Mózes vagy Epikurosz tanítványai. Ez az új tan és a házasságnak és nemiségnek állítólagosan új pasztorálisa a keresztényeket a Krisztus kora előtti időkbe viszi vissza, a szívnek a vakságába és a keményszívűségbe, Istennek eredeti szent és bölcs akaratával szemben. Egy olyan beállítódásba, amely a pogányokéhoz hasonló, akik nem ismerik Istent és az ő akaratát. Így tanít minket a Szentlélek a Szentírásban: „Az ugyanis Isten akarata: a ti szentségetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól… ne éljetek olyan szenvedélyekben, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent” (1 Tesz 4,3-5). Egyedül az eredeti, Krisztus által helyreállított és az egyház által változatlanul áthagyományozott házasságra és nemiségre vonatkozó tanítás és annak gyakorlása, a „Jézusban való igazság” (veritas in Jesus) hozza meg a Krisztusban való új életet, és egyedül ez számít. A Szentlélek ma is int minket a Szentírás szavaival: „Azt mondom tehát, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. Sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásokra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot űznek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság. Korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le tehát a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény. (Ef 4,17-24)

Athanasius Schneider az Astana-i érsekség (Kazasztán) segédpüspöke. 1961-ben Kirgistanban született egy feketetengeri német családban, amely 1973-ban kivándorolt Németországba. Iskolái elvégzése után belépett a Szent Kereszt kanonokjaink rendjébe. XVI. Benedek pápa nevezte ki 2006-ban püspökké. Két magyarul is kiadott könyvében (megjelentek a Stella Maris kiadónál) védelmezte a szájba történő áldozást, mint az egyház ősi hagyományát.

http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/917-kezdetben-nem-igy-volt-mt-19-8

A Családszinódusról vele közölt interjú itt olvaható.

14 feb 2015

Egyre több a gyermektelen nő Magyarországon is

Szerző: andre. Nincs hozzászólás

A 41 év feletti gyermektelen nők aránya Magyarországon 2001-ben 7,8 százalék volt, 2011-re 11,2 százalékra emelkedett – írta a Magyar Hírlap szombaton a Népességtudományi Kutatóintézet adatai alapján.
A gyermektelen nők 31 százaléka Budapesten élt, 21 százaléka megyei jogú városokban, 25 százaléka kisvárosokban és 22 százaléka községekben 2011-ben. A fővárosiak arányát iskolai végzettségtől, gazdasági aktivitástól és más demográfiai jellemzőktől függetlenül magasabbnak találták a gyermektelen nők körében a felmérésben.

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a gyermektelen nők körében 31, míg a gyermekes nőknél 22 százalék, ugyanakkor a gyermektelen nők között azok is többen vannak, akik a nyolc általánost sem végezték el.

A vizsgált időszakban 20-ról 24 százalékra nőtt a gyermektelen nők aránya a nyolc általánost el nem végzők között, 6-ról 10 százalékra emelkedett a nyolc általánossal rendelkezők között, s jelentős volt a növekedés a diplomások körében is: 11,5 százalék után 15 százalék.

A statisztikák szerint a párkapcsolattal nem rendelkező 41 év fölöttiek között több a gyermektelen, azonban míg 2001-ben még a 41-45 éves hajadonok 67 százalékának nem volt gyermeke, 2011-re arányuk 51 százalékra csökkent, ráadásul úgy, hogy közben a hajadonok száma megduplázódott, 21,5 ezerről 47,5 ezerre nőtt – írta a lap.
MTI

14 feb 2015

Hogyan lesz a búzaszemekből kenyér, tészta, kása?

Szerző: andre. Nincs hozzászólás

Ne érezzük magunkat tehetetlennek. Bízzunk az Úrban és nemzetünk, nemzettársaink összetartó erejében. Mindig cselekedjünk jót. Átmeneti korszakokban még a nagyon kis változások is nagy átalakulásokhoz vezethetnek. Ezért nem gondolhatjuk azt, hogy egyetlen ember úgysem számít és az erôfeszítései úgyis hiábavalóak. Ilyen idôkben mégjobban igaz, hogy legyünk hasonlatosak a mustármaghoz vagy a kovászhoz. Valamennyien személyesen is felelôsek vagyunk azért, hogy milyenné válik világunk.

Fazekas Tamás:

Az elütött óra

Az éjsötét zsigeri zsugori gyűlölet

had kukorékolja csak tele

sáfári fenyegető árnyszavakkal

minden hajnalra a sófárt!

Mire megvirrad, új napra ébred

úgyis az Igazság minden népben

és a Szent Nemzeti Öntudat, minden áldott nappal

erősebben és erősebben, várja az órát:

mígnem felülkerekedik

és az Igazság lesz a Szabadság a Jónak! És hirdeti;

– az ármányt már senki sem féli,

csak betudja a szükséges rossznak, míg e gonosznak ólált

Várhegyi Kálmán

13 feb 2015

Te kit szolgálsz?

Szerző: andre. Nincs hozzászólás

A nagy tragédiák oka az emberi rövidlátás. Mérlegelnünk kell lépéseink következményeit, nem maradhatunk meg, ha csupán a mára gondolunk. Az ember szó görög megfelelôje, az antroposz eredeti jelentése szerint a felfelé tekintô, a jövôbe nézô, a célt keresô lény jellemzôje. Az emberi civilizáció alapja éppen az, hogy az ember messzebbre, a távolabbi jövôre is tekint.

Okosak lehettek, bölcsek nem?

Az okos a dolgok közötti logikai kapcsolatokat, ok-okozati összefüggéseket vizsgálja, a bölcs inkább a dolgok, mintázatok közötti hasonlóságokra figyel. Míg az okos gondolkodáshoz elég a logika és némi képzelôerô, addig a bölcs megfontoláshoz a logika mellett még nagyon sok tapasztalatra, ismeretre és jókora képzelôerôre is szükség van. Míg az okos gondolkodás csak az egyszerű vagy leegyszerűsíthetô rendszerek vizsgálatára alkalmas, addig a bölcs gondolkodás a bonyolult, nagyon összetett dolgok elemzésére is használható. Az okosan gondolkodó képes arra, hogy egyszerűbb dolgokat ésszerűen áttekintsen, jól megértsen, megoldjon, a mában boldoguljon, sikeres legyen. Megmaradni viszont a Földet tekintve csak olyan civilizáció maradhat, amelyet a bölcsesség kormányoz, mert a bölcs ember képes arra, hogy a távolabbi jövôre is tekintsen.

A mai világunk nagyban a szoboremelések fénykora. Bálványai a piac, a haszon. A piac, a gazdaság működtetôje alapvetôen fontos. De nem lehet bálvány, fontosabb nála az ember boldogsága, az élete, a természet rendje és az Isten. A piac természeténél fogva csak a jelenre figyel. A fejlett országok meghatározó gondolkodásmódja az okosság. A globalizáció az egyformává tett világra törekszik, amelyben mindenütt ugyanazokat a termékeket -legyen az élelmiszer, élvezeti cikk, gépkocsi-, vásárolják, ahol ugyanazokat a filmeket nézik, ugyanazokat a zeneszámokat hallgatják. A nagyszámú, futószalagon gyártható terméket ugyanis gazdaságosabban lehet elôállítani és eladni. Az embereket a tudatipar, az antroposztól oly idegen eszmék állandó sulykolása veszi rá ennek a tarthatatlan és emberhez méltatlan életmódnak a követésére. Ha az emberek gondolkodását a tudatipar eszközei, mint a reklámok, a bulvársajtó, a kereskedelmi tévék és hasonlók határozzák meg, akkor az a civilizáció pusztulásra van itélve. A történelmi tapasztalat szerint ugyanis az egyforma igényű, szokású, gondolkodású és tudású emberek társadalma, az általuk alkotott civilizáció sérülékeny. Az egyformává gyúrt civilizációt már kisebb külsô változások is elpusztíthatják mert egy sokszínűséget, sokféleséget – értsd; nemzeteket – nélkülözô rendszer nem tud alkalmazkodni a külsô feltételek változásaihoz. A világ pedig manapság félelmetes ütemben változik. A természetes környezetünk nem csupán helyi, hanem bolygó méretű romlása, a fajok sokféleségének nagymértékű csökkenése, a termôtalaj pusztulása mind az emberi élettér zsugorodásával jár együtt. A levegô és a vizek szennyezése, környezetünk mérgezése mai jelenség.

Amíg környezetünk romlásának hatása évtizedek során válik egyre fenyegetôbbé, az erôforrások felelôtlen pazarlása miatt, amit a globalizáció csak serkent, máris mély válságba jutottunk. A tengeri halászat hozama a túlhalászás miatt máris gyorsan csökken. Például az Atlanti-óceánban a tôkehal fogások hozama 1972 óta ez évre csaknem a nyolcadára zuhant vissza. A világ mezôgazdasági termelése lehetôségei határán ingadozik, a talajok pusztulása és az édesvíz hiánya miatt a gabonatermelés is visszaesôben van. A világ erdôvel borított területei 30 év alatt 12%-kal csökkent. Ráadásul a mai termelés és életmód fenntartásához nincs elég energia és nem is látjuk, hogy honnan lehetne – ez a fosszilis energiákra érvényes. A világ kôolajtermelése már nem vagy alig növelhetô, sôt néhány éven belül évi 2-3%-al csökkenni kezdhet. Pár évtizeden belül a földgázmezôk is kimerülnek, Észak-Amerika földgázkészleteinek apadása akár egy-két éven belül komoly ottani energiaválsághoz vezethet. De jelenleg a világ mezôgazdasága messzemenôen épít a kôolaj és földgáz használatára. A mezôgazdaság gépesítése, a műtrágyák és növényvédôszerek alkalmazása a terméshozamokat két-háromszorosára emelte és ennek eredményeképpen Földünk lakossága rohamosan nôhetett. Az olaj- és földgázkészletek szűkössége miatt az olaj- és földgázárak többszörösükre emelkedhetnek. Az egyébként is szegény és eladósodott országok mezôgazdasága lesz az elsô, amely a növekvô energiaárakat nem tudja megfizetni. Ez az élelmiszertermelés erôteljes csökkenésével, emberek számillióinak, milliárdjainak gyengén tápláltságával, éhezésével és pusztulásával járhat együtt. A fentiek miatt megindult a világpolitikai szintér gyors átrendezôdése. Az Egyesült Államok a fenyegetô olajválság miatt közvetlen ellenôrzése alá akarja vonni a közel-keleti, közép-ázsiai olajtermelést, ez lehet a készülôdô háború igazi oka.

A globalizáció káros hatásai és a civilizációs összeomlás veszélye ellen egyaránt védekeznünk kell. A világválság elsôdlegesen szellemi válság, a környezeti és nyersanyagválság csak ennek következményei. Meg kell ôrízzük magunkat és kultúránkat. Meg kell tartani nemzetünket, népünket és országunkat. A Kárpát-medencében élôk másokhoz képest sokkal jobb helyzetben vannak. Az itteni föld gazdag termést ad és a környezetpusztítás sem akkora, mint másutt. Az itt élô népek különösen a közelgô válság esetén lesznek nagyon egymásra utalva. Nem szabad megengednünk, hogy kivülrôl újra feszültségeket keltsenek az itt élôk között.

Nem szolgálhatunk egyszerre Istennek és a mammonnak.

Újuljunk meg keresztyén hitünkben és annak szellemében legyünk minél éberebbek.

Várhegyi Kálmán

4 feb 2015

Csak hétszer jegyeztem el, 24 közös imánk sem volt elég, mert valamelyikünk nem fogta fel ajándék mivoltát

Szerző: andre. Nincs hozzászólás

cqx1tycko60ox0hem7s.gifsyslzm0xad7qmg6rr0v.gif9p2dwiupokfmmuykmr8w.pngwsy6gk1grveviz71ae5.gifim4zp0f3fjuq1869kaio.jpgmtz0m54etyjb4s4u42.jpgjbz1htfhkj0vanygzl8.jpg
pxcas1ysytgytwgcue3i.jpg8sx3pt7nijrja2rub8o5.jpg9vp5bsamyng2cwp0alz9.gifqq8gas4mla5cdox7ldsr.gifpg4oodtug1zw9aokazn5.jpgylhu4kaol3lw7xjhk0ae.gift1aydf5nvzt5loqxoxtv.jpg

17 jan 2015

Újabb erősítő adalék a majdnem lelkitársaimnak, ha ismeritek mi hiányzik innen is, csak éppen a végkifejlet felől ha

Szerző: andre. Nincs hozzászólás

r54gafle3lw9ljhpzeba.jpgz23km46xmp766dtstekq.gifundzqsd43gshtysey1jv.gif7bmwphoovv1sp7ih4k3.gifn0a8vbljn9t4xwhg5oiy.gif

17 jan 2015

Újabb erősítő adalék a majdnem lelkitársaimnak, ha ismeritek mi hiányzik innen

Szerző: andre. Nincs hozzászólás

dzyn0s1lpo8jlhwxjyc3.gifb3h70qkqm449pbelber.jpgkxg1u8ref6649rywlo3.pngf93sebiywud44rqylllv.jpg
z9xsyv5b4qzwk14f90e8.png

14 jan 2015

Változott az örökbefogadás Ausztriában

Szerző: andre. Nincs hozzászólás

Az osztrák alkotmánybíróság szerdai határozatának értelmében visszavonták az örökbefogadás tilalmát azonos nemű párok esetében. Eszerint mostantól nem vérszerinti gyermek közös örökbefogadására is lesz lehetőség. Azonos nemű párok eddig csak vérszerinti gyermeket fogadhattak örökbe.

A határozatot Gerhart Holzinger, az alkotmánybíróság elnöke azzal indokolta, hogy a kizárólag szexuális irányultság alapján meghatározott szabályozás megléte indokolatlan volt. A mostani döntés alapjául az Emberi Jogok Európai Egyezményének, a magánélet és családi élet tiszteletben tartásárról szóló cikkelye szolgált.

Azonos nemű párok 2013 óta fogadhatják örökbe partnerük vérszerinti gyermekét Ausztriában, miután a strasbourgi emberi jogi bíróság jogsértőnek mondta ki ennek tiltását, hiszen a heteroszexuális, nem összeházasodott párok előtt nyitva állt ez a lehetőség. A strasbourgi bíróság akkori határozata szerint az osztrák szabályozás hátrányosan megkülönbözteti a heteroszexuális párokkal szemben a homoszexuálisokat, s ezzel sérül az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14., a diszkrimináció tilalmáról szóló cikke, valamint a magán- és a családi élet tiszteletben tartásáról szóló 8. cikk.

A téma megosztotta az osztrák kormánykoalíciót, hiszen az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) az örökbefogadási jog azonos nemű párokra való kiterjesztését szorgalmazta, míg az Osztrák Néppárt (ÖVP) ezt elutasította.

A szociáldemokrata Gabriele Heinisch-Hosek nőügyi miniszter a homoszexuálisok jogaiért való küzdelem egyik fontos lépésének nevezte a mai döntést. Az ÖVP elnöke, Reinhold Mitterlehner, alkancellár hangsúlyozta: tiszteletben tartják és elfogadják a döntést. Leszögezte azonban azt is, hogy a néppárt továbbra is a hagyományos családi modellt támogatja.

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szerint az örökbefogadási tilalom feloldása a “gyerekek fekete napja”.

Homoszexuális párok polgári házasságot Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, Nagy-Britanniában, Izlandon, Dániában, Norvégiában, Svédországban és Finnországban köthetnek. Ezekben az országokban egyes információk szerint Portugália kivételével örökbe fogadásra is jogosultak az azonos nemű párok.

Az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolata Ausztriában, Svájcban, Liechtensteinben, Németországban, Csehországban, Magyarországon, Szlovéniában, Észtországban és Írországban engedélyezett.

http://hirosveny.hu/hirek/valtozott-az-orokbefogadas-ausztriaban

12 jan 2015

Újabb adag a majdnem lelkitársaimnak, hogy erősebbek lehessenek, s képesek lehessenek, hogy a lelkitársuk mellé álljanak személyesen (Justine és Pierre rátok nem vonatkozik, de valamennyire segíthet számotokra a lyukakat betömni)

Szerző: andre. Nincs hozzászólás

http://kepkezelo.com/images/sxucybp6r56ug1fcy2m4.gifhttp://static.kepfeltolto.com/big/2014/07/06/6c405d6040182e9702747a146117e955.pnghttp://kepkezelo.com/images/wsr50rvc2l31dk1j83qi.gifhttp://kepkezelo.com/images/dl0zlsra3gbof7t8hpdc.jpg

http://kepkezelo.com/images/smiqghhqwtmbca1mqrpv.gif